6955
ผู้บริหารคณะเกษตรฯดูงานศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรศูนย์มีชัยและโครงการพัฒนาชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง จ.บุรีรัมย์

ia

  • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา พร้อมรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน เดินทางเข้าเยี่ยมศึกษางานโครงการศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรของศูนย์มีชัย ทางมูลนิธิ โดยมี คุณบุญเชิด คูณสำนาน และทีมงานจากศูนย์ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ และมีการพูดคุยถึงความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ ที่เน้นเรื่องของการเกษตร อาหาร และการยกระดับคุณภาพชีวิตของขุมชน นอกจากนี้ยังแวะเยี่ยมดูงงาน ณ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา โดย ผอ วรวิทย์ ได้กล่าวต้อนรับ และนำเสนอโครงการ school bird ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีศูนย์มีชัยเป็นแกนในการช่วยประสานงานกับภาคเอกชนให้มีการทำงานในลักษณะ CSR โดยตรงกับทางโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้รับฟังโครงการดีๆจากทางโรงเรียนอีกมากมาย เช่น โครงการเท่กินผัก น่ารักกินผลไม้, โครงการปลูกป่าแลกของ, ฯลฯ

    การศึกษาดูงานของผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเตรียมจัดทำพื้นที่เรียนรู้ทางการเกษตรโครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์-มูลนิธิตะวันฉาย-และศูนย์มีชัยฯ ซี่งใช้เป็นพื้นที่ในการสร้างต้นแบบในการเรียนรู้ให้กับการจัดการการเกษตรแนวใหม่ ที่ให้ผลตอบแทนในลักษณะที่ใช้เป็นอาชีพระดับย่อย ช่วยแก้ปัญหาความยากจนให้กับเกษตรกรรวม พื้นที่นี้ยังใช้เป็นพื้นที่ในการลดความตึงเครียดให้กับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยของทางมูลนิธีฯและอื่น ในลักษณะของการใช้ การเกษตรบำบัด ซึ่งความร่วมมือนี้จะเป็นทางการในปีงบประมาณ 2557 นี้ ... [10/10/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
729 people like this