9981
คณะเกษตรฯ มข.อบรมนักวิชาการและเกษตรกรไร่อ้อย ลดการระบาดของโรคใบขาวอ้อย

ia

  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย ประจำปีงบประมาณ 2556 จัดฝึกอบรมและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคใบขาวในอ้อย ให้แก่นักวิชาการโรงงานน้ำตาลและเกษตรกรในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 400 คน เพื่อให้ทราบถึงแนวทางที่สามารถลดความรุนแรงของการระบาดของโรคใบขาว โดยการฝึกอบรมในเขตภาคเหนือ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในเขตภาคกลาง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ณ โรงงานน้ำตาลอุตสาหกรรมอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในเขตภาคตะวันออก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ณ บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 (ศูนย์เกษตรอ้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีหัวข้อฝึกอบรมและวิทยากรบรรยายดังนี้ 1) “การพยากรณ์การระบาดของโรคใบขาวด้วยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) “การสร้างสมดุลธาตุอาหารพืชเพื่อการเจริญเติบโตและความต้านทานต่อโรคใบขาวอ้อย” โดย ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ อาจารย์ประจำสาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3) “ระบบจัดทำคำแนะนำการจัดการผลิตอ้อยรายแปลงแบบแม่นยำ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กุมุท สังขศิลา อาจารย์ประจำ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4) “การปลูกข้าวไร่ร่วมระบบกับการปลูกอ้อย” โดย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน และอาจารย์ประจำสาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5) “การปลูกอ้อยโดยใช้เครื่องปลูกแบบตัดเป็นท่อนก่อนปลูก” โดย รองศาสตราจารย์ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล อาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิสาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกอ้อยของประเทศไทย ในปีการผลิต 2555/56 มีผลผลิตรวมทั้งประเทศกว่า 100 ล้านตัน โดย 40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่การผลิตอ้อยของประเทศไทยนั้นอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงกล่าวได้ว่าอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทยและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่การผลิตอ้อยในปัจจุบันประสบกับโรคใบขาวที่ระบาดแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปสู่ทุกภาคของประเทศไทย สร้างความเสียหายเป็นพื้นที่ถึง 200,000 ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาท ทำให้ผลผลิตอ้อยลดลง ดังนั้นหากนักวิชาการโรงงานน้ำตาลและเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ทราบถึงแนวทางที่สามารถลดความรุนแรงของการระบาดของโรคใบขาวได้ ย่อมจะทำให้สามารถผลิตอ้อยได้ปริมาณมากและตัดส่งโรงงานน้ำตาลได้อย่างยั่งยืนต่อไป ... [01/10/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
1035 people like this