7034
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ia

  • วันที่ 26 กันยายน 2556 ที่ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ“โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสายพันธุ์โคนม” ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี เป็นผู้แทนลงนาม กับ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย โดย นายสัตวแพทย์พณิชย์ จาริกภากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย พร้อมด้วย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณ อำนาจ ปัญญาปรุ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจฟาร์มโคนมกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย เป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยผู้บริหาร มข. รองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ บุคลากรทั้งสององค์กรร่วมงาน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ“โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสายพันธุ์โคนม” ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย มีระยะเวลา 5 ปี(พ.ศ.2556 - 2561) โดยมีสาระสำคัญของความร่วมมือ คือ การร่วมปรับปรุงพันธุกรรมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ จากโคนมสายพันธุ์โชคชัยฟรีเชี่ยน และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมือในการสนับสนุนช่วยเหลือเครื่องมืออุปกรณ์ การศึกษาดูงานของบุคลากร เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา งานสหกิจศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอน และบริการวิชาการ ร่วมกันสนับสนุนให้เกิด Training Hub ด้าน โคนมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ... [01/10/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
720 people like this