8942
วันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าส่งเสริมการเกษตร

ia

  • ขอเชิญศิษย์เก่าส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมกิจกรรม "วันคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าส่งเสริมการเกษตร" เนื่องในโอกาสที่ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก่อตั้งและดำเนินภารกิจด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ตลอดจนผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ออกไปปฏิบัติงานรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล้วนแต่เป็นความภาคภูมิใจต่อภาควิชาส่งเสริมการเกษตรทุกคน ในโอกาสอันดีนี้ ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และชมรมศิษย์เก่าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “งานวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าส่งเสริมการเกษตร” ขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2556 เพื่อจัดให้มีการพบปะพูดคุย เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคลากรของภาควิชาฯ ในการสร้างความร่วมมือตลอดจนการพัฒนาและช่วยเหลือนักศึกษาของภาควิชาและสังคมในลักษณะต่างๆ ซึ่งในงานดังกล่าวจัดให้มีกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมเสวนาวิชาการเรื่อง “บทบาทของการส่งเสริมการเกษตรในการก้าวเข้าสู่ AEC” เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมกวีจุติกุล (AG 08) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ “วันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าส่งเสริมการเกษตร” ระหว่างเวลา 18.00-23.00 น. ณ อาคารจัตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม โดยส่งแบบตอบรับไปยังภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 และขอความกรุณาท่านช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ศิษย์เก่าท่านอื่นๆทราบด้วย ติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่ http://ag.kku.ac.th/Extension/index.html ... Link [11/10/2013]    ia

  • Reported/Photo by: /
1354 people like this