9317
ผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้ารับฟังรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2556

ia

  • เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รอง ศาสตราจารย์ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้ารับฟังรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2556 ซึ่งในปีงบประมาณนี้มีนักวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ที่ได้รับทุนวิจัย จำนวน 4 คน ได้แก่ นางชุตินันท์ ชูสาย ชื่องานวิจัย การจัดสร้างฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง ในพิพิธภัณฑ์แมลง สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ นางสาวพรทิพย์ ชุมแวง ชื่องานวิจัย การบริหารจัดการวัสดุและครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาพืชไร่ นางสาวศรีนวล คณานิตย์ ชื่องานวิจัย ความพึงพอใจของผู้รับบริการของห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพและห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นางสาวนริศรา สวยรูป ชื่องานวิจัย การพัฒนาการ์ด (card) บันทึกข้อมูลเพื่อใช้คัดเลือกฝูงไก่ไข่พันธุ์แท้ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [17/10/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
968 people like this