6775
คณะเกษตรฯ มข.จัดประชุมนักวิจัยยางพารานานาชาติ เสนอความก้าวหน้าการวิจัย

ia

  • เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัย Institute of Research for Development (IRD) กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศฝรั่งเศส และกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ Workshop on the environmental impact of rubber plantation from various geographic systems ประจำปี 2556 ขึ้น เพื่อการอภิปราย บรรยายและเสนอผลงานความก้าวหน้าทางการวิจัยเกี่ยวกับยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และ เปิดโอกาสให้นักวิชาการและนักวิจัย ทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม มีคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ด้านการวิจัยเกี่ยวกับยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย กว่า 30 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ กล่าวว่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีข้อตกลงความร่วมมือทางด้านงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสถาบันวิจัย Institute of Research for Development (IRD) กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน เพื่อดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย กับกลุ่มนักวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอาจารย์และนักวิจัยรุ่นเยาว์ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยยางพารานานาชาติ Workshop on the environmental impact of rubber plantation from various geographic systems ขึ้น โดยเป็นการบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับการวิจัยยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจ ได้นำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรึกษาหารือความร่วมมือด้านการวิจัย ดังนั้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดความร่วมมือด้านการวิจัยเรื่อง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของยางพารา(The environmental impact of rubber) “หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยยางพารานานาชาติครั้งนี้แล้ว จะทำให้เกิดการปรึกษาหารือความร่วมมือด้านการวิจัยเรื่อง The environmental impact of rubber ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และแนวทางการวิจัยเรื่อง Soil functioning changes under tree cultivation: the case of rubber tree in North-East Thailand and Laos ภายใต้โครงการ Jeunes Equipes AIRD program (JEAI) ประจำปี 2557 ต่อไป” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ กล่าวในที่สุด ... Link [18/10/2013]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
699 people like this