8558
คณบดีหารือความร่วมมือระหว่าง สกว และมหาวิทยาลัยจอร์เจีย และความร่วมมือด้าน international research network

ia

  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัย เข้าร่วมหารือความร่วมมือระหว่าง สกว และ The University of Georgia ประเทศสหรัฐอเมริการ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม โดยมี ศ.ดร.อรันต์ พัฒโนทัย, รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง, ศ.อมเรศ ภูมิรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการ คปก, ผศ.วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน รองผู้อำนวยการ สกว, ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเครือข่ายวิจัยนานาชาติ และ Prof.Dr. Edward Kanematsu ผู้อำนวยการเกษตรนานาชาติ ในนามผู้แทน Dean of College of Agriculture and Environment, The University of Georgia เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือให้นักศึกษาและคณาจารย์ภายใต้โครงการ คปก มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจอร์เจียในด้านต่างๆ รวมถึงความเป็นไปได้ในการเสนอโครงการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ International Network for Tropical Dairy Cattle Research โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ The University of Georgia เป็นแกนนำ ... [22/10/2013]
    ia .ia2 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: คณบดี /
729 people like this