5992
โครงการสัมนาการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2556

ia

  • สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2556 วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ สาขาพืชไร่ เพื่อศึกษาวิเคาระห์ผลการประเมินและหาแนวทางในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนที่ดี เนื่องจากมีส่วนสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ประเทศชาติ ซึ่งนอกจากผู้สอนต้องมีความรู้และมีประสบการณ์แล้ว รูปแบบหรือวิธีจัดการเรียนการสอนมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้การนำผลการประเมินที่ได้จากผู้เรียนมาสรุปและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารายวิชารวมทั้งหลักสูตรให้ตรงความต้องการกับผู้เรียนและทันสมัยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ... [31/10/2013]
    ia .ia2

  • Reported/Photo by: /
599 people like this