6079
ติดตามผลโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่พันธุ์สกลนคร และการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

ia

  • เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทยศาสตร์ชุมชน ร่วมด้วย ดร.พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน น.ส.พจมาลย์ ลาภลือชา น.ส.นารีรัตน์ จำใบ และคณะได้ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่พันธุ์สกลนคร และการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ที่ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภายในงาน ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน ได้อธิบายถึงขั้นตอนการปลูกข้าวไร่พันธุ์สกลนคร ให้กับเกษตรกรที่ได้เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ประมาณ 50 ราย พร้อมทั้งนำข้าวพันธุ์ต่าง ๆ ไปให้เกษตรกรทดลองชิม ได้แก่ ข้าวพันธุ์พระยาลืมแกง ข้าวพันธุ์เมล็ดฝ้าย ข้าวพันธุ์เหนียวดำม้ง เป็นต้น ซึ่งภายในงานในวันนั้นเกษตรกรมีความสนใจต่อข้าวพันธุ์สกลนครเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้เห็นการปลูกข้าวไร่ของเกษตรกรต้นแบบ 5 รายที่ได้ทดลองปลูกข้าวสายพันธุ์นี้ดู พบว่าเป็นข้าวที่ปลูกง่าย ดูแลง่าย และไม่ต้องการน้ำมาก เมื่อชิมแล้ว บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าข้าวพันธุ์สกลนคร ทั้งเหนียว หอม นุ่ม ... Link [05/11/2013]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
655 people like this