5360
ผู้บริหารคณะเกษตรร่วมหารือกับผู้นำชุมชนโครงการแก้จน

ia

  • รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน (ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา) หัวหน้าโครงงานฟาร์มโคนมร้อยเอ็ด (ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม) อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์ (รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ) ได้ร่วมหารือกับผู้นำชุมชนได้แก่ อบต.ศรีสมเด็จ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อจัดทำโครงการแก้จนในเขตอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ณ โครงงานฟาร์มโคนมร้อยเอ็ด โดยการหารือครั้งนี้ได้ข้อสรุปคือให้ผู้นำชุมชนจะกลับไปหารือถึงโครงการทางการเกษตรชุมชนต้องการทำและจัดทำข้อเสนอส่งกลับมายังคณะกรรมการของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมต่อไป ... [12/11/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
545 people like this