4653
ภาควิชาประมง จัดกิจกรรม วันคืนสู่เหย้าชาวประมง มข. ครั้งที่ 1

ia

  • ขอเชิญศิษย์เก่าประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกรุ่น เข้าร่วมกิจกรรม "วันคืนสู่เหย้าชาวประมง มข. ครั้งที่ 1" เนื่องในโอกาสที่ภาควิชาประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 และได้ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ออกสู่สังคมและทำงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการประมงมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอันยาวนาน กว่า 20 ปี ซึ่งล้วนแต่เป็นความภาคภูมิใจต่อภาควิชาประมงทุกคน ในโอกาสอันดีนี้ ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “วันคืนสู่เหย้าชาวประมง มข. ครั้งที่ 1” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 เพื่อจัดให้มีการพบปะพูดคุย เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคลากรของเราชาวประมง มข. เพื่อให้การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม โดยแจ้งความจำนงเข้าร่วมงานมาที่ ผศ.ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ (ศิษย์เก่าประมง รุ่น 1) ทาง E-mail :siripavee@yahoo.com หรือ Facebook :siripavee chroenwattanasak หรือ Line: siripavee และ โทรศัพท์ 081-9750669 หรือ แจ้งไปที่ตัวแทนรุ่นในแต่ละรุ่น และแจ้งกลับมายังผู้ประสานงานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยขอความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนกิจกรรมจากศิษย์เก่าอย่างน้อยรุ่นละ 20000 บาท โดยการโอนเงินมาที่ บัญชี ชื่อ นายรักพงษ์ เพชรคำ/น.ส. ศิริภาวี ศรีเจริญ/ นางระเบียบ สาชวา ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยศูนย์คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายเลข บ/ช 793-220673-2 เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งยอดเงิน และจำนวนผู้เข้าร่วมในแต่ละรุ่นมายังผู้ประสานงาน (ผศ.ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์) ทราบตามช่องทางต่างๆ ข้างบน และขอความกรุณาศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ส่งรูปภาพ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นๆ มาที่เบอร์ E-mail เพื่อการจัดทำหนังสือคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชาวประมง มข. (ทำเนียบศิษย์เก่าประมง มข.) ภายในเดือน ธันวาคม 2556 ... [18/11/2013]
    ia .ia2

  • Reported/Photo by: /
757 people like this