8503
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.รับรางวัลThe First Prize for First Runner-Up

ia

  • ทีมงานวิจัย Yield Response of Eri Silkworm (Samia ricini D.) on Major Food Plants in Thailand รับรางวัลThe First Prize for First Runner-Up ในการประชุมThe 7th International of Wild Silk Moth and Silk รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ สาขากีฏวิทยา พร้อมทีมงานวิจัยประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ สาขาโรคพืชวิทยา นางสาวเดือนเพ็ญ วงศ์สอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร และนายกมล อภินาคพงศ์ งานบริการวิชาการและวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลที่หนึ่ง The First Prize for First Runner-Up จากการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ เรื่อง Yield Response of Eri Silkworm (Samia ricini D.) on Major Food Plants in Thailand ในการประชุมระดับนานาชาติ The 7th International of Wild Silk Moth and Silk จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุม กว่า 300 คน จากหลายประเทศทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชค อินเดีย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย และไทย เป็นต้น นอกจากนี้ รศ.ดร.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ ยังได้รับเชิญให้เป็น Keynote lecturer นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Eri Silkworm Products and Current Status of Wild Silkmoths in Thailand อีกด้วย ... [27/12/2012]
    ia

  • Reported/Photo by: /
1229 people like this