5541
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมโปรแกรม การรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (Project Follow Up)

ia

  • เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รอง ศาสตราจารย์ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโปรแกรม การรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (Project Follow Up) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นายกฤษฎา ศิลปะบูรณะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นวิทยาก อบรมการใช้โปรแกรมให้แก่ หัวหน้างานต่างๆ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ... [19/11/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ รัตนประเสริฐศรี / กรรณิการ์ รัตนประเสริฐศรี
637 people like this