7569
คณะเกษตรฯ มข. สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าวสู่อนุชนรุ่นหลังเพื่อได้ศึกษา

ia

  • อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดพิธีลงแขกเกี่ยวข้าวและสู่ขวัญข้าว เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและสู่ขวัญข้าว ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและร่วมกิจกรรม มีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 นักศึกษาได้ลงแขกเกี่ยวข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ที่แปลงนาที่ใช้ฝึกงานนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 พร้อมกับได้นวดข้าวไว้แล้ว และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 เป็นพิธีสู่ขวัญข้าว โดยการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป การฟ้อนบายศรี รับขวัญพระแม่โพสพ จากนั้นพราหมณ์ทำพิธีสู่ขวัญข้าว ณ แปลงฝึกงานนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น? อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำและปลูกข้าวเลี้ยงประชากรภายในประเทศและประชากรโลกมานาน ข้าวจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยและของโลก ในอดีตนั้น ชาวนาไทยปลูกข้าวโดยใช้แรงงานคนและสัตว์ มีการพึ่งพาอาศัยกัน ทำให้เกิดวิถีชาวนาชนบทและประเพณีต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำนา เช่น การแรกนา การลงแขกช่วยแรงงานในการปักดำและเกี่ยวข้าว การนวดข้าว การสู่ขวัญข้าว เป็นต้น สังคมไทยจึงเป็นสังคมชาวนาที่อบอุ่นและเกื้อกูลกัน แต่ในปัจจุบัน มีการใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์ในการทำนามากขึ้น มีการจ้างแรงงานแทนการลงแขก ทำให้คนรุ่นใหม่ละทิ้งวัฒนธรรมที่ดีดังได้กล่าวมานั้น สังคมจึงมีโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ กล่าวต่ออีกว่า คณะเกษตรศาสตร์ ได้สร้างประเพณีการปลูกข้าวตามวิถีชาวนาไทย โดยบรรจุไว้ในหลักสูตร ในรายวิชาฝึกงานพื้นฐานพืชศาสตร์ (พืชไร่) มีกิจกรรมในการทำงานร่วมกันคือ การหว่านกล้า ปักดำต้นกล้า เก็บเกี่ยวและสู่ขวัญข้าว กิจกรรมเหล่านี้ เป็นกิจกรรมที่สอนให้อนุชน นักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ ได้ซาบซึ้งประเพณีเก่าแก่ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมทำนา เมื่อนักศึกษาได้ปลูกข้าวในแปลงฝึกงานแล้ว จึงจัดให้มีกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวและสู่ขวัญข้าวขึ้น เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและสู่ขวัญข้าว ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและร่วมกิจกรรมสืบต่อไป “จะเห็นได้ว่าคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซาบซึ้งในวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและ ... Link [26/11/2013]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: Kittisak Singha / Kittisak Singha
1023 people like this