8051
คณะเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต จังหวัดร้อยเอ็ด

ia

  • วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.30 เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 6 พันเอก (พ.) ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ เป็นประธานร่วมกับ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน, รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัย, ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และชุมชนรอบสถานี ในกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้องในแปลงนาสาธิต ณ พื้นที่ บ.โพธิ์ชัย ต.โพธิ์ชัย อ.ศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมกิกรรม 90 คน ประกอบพลทหาร นักศึกษา และชาวบ้าน อย่างพร้อมเพรียงกัน กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำนาเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวมะลิ KDM105 ให้กับชุมชนเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในการทำนาในปีต่อไป ... [26/11/2013]
    ia .ia2

  • Reported/Photo by: /
792 people like this