5838
โครงการรวมกำลังฟาร์มฝันสรรสร้างฟาร์มสุข

ia

  • สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการรวมกำลังฟาร์มฝันสรรสร้างฟาร์มสุขเพื่อให้นักศึกษาสาขาพืชไร่ในแต่ละชั้นปีทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์แปลงทดลอง ณ หมวดพืชไร่ นอกจากนั้นเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ให้บุคคลภายนอกรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญและภาคภูมิใจในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่น่าสนใจสำหรับผู้มาติดต่องานกับคณะเกษตรศาสตร์ ... [29/11/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
740 people like this