5694
อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมประชุมสัมมนา The International Workshop under the International Agriculture Program (IAP) ณ University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น

ia

  • ผศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา The International Workshop under the International Agriculture Program (IAP) ตามคำเชิญของ Faculty of Agriculture and Graduate School of Agriculture, University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4-11 ธันวาคม 2556 โดยได้มีการนำเสนอถึงผลงานและกิจกรรมของคณะเกษตรศาสตร์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเยี่ยมชมฟาร์มและสถานที่ต่างๆ ของ University of the Ryukyus ซึ่งนักศึกษาส่วนหนึ่งของ University of the Ryukyus เคยมาฝึกประสบการณ์ ณ คณะเกษตรศาสตร์มาแล้ว จึงเป็นการสานต่อความร่วมมือและสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ... [13/12/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
559 people like this