6094
อบรมเรื่องการใช้หลักสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางกีฏวิทยา

ia

  • เนื่องด้วยสาขากีฏวิทยา ได้มีการจัดอบรมเรื่องการใช้หลักสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางกีฏวิทยา ในวันที่ 12 ธันวาคม 56 ที่ผ่านมา ณ. ห้องประชุมสาขากีฏวิทยา อาคาร 7 ชั้น 3 การอบรมในครั้งนี้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของทางสาขาฯ ให้ความสนใจอย่างมากมาย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำหลักการและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางกีฏวิทยาและเพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้และใช้โปรแกรมทางสถิติในงานวิจัยทางกีฏวิทยาได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง ... [24/12/2013]
    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: สาขากีฏวิทยา / สาขากีฏวิทยา
754 people like this