9897
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31

ia

  • ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนกว่า 150 คน ได้เดินทางเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อร่วมแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประวัติความเป็นมาของ งานประเพณี 4 จอบ ได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2526 มีสถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตร 4 สถาบันคือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เชื่อมความสามัคคี รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร รวมไปถึงการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แต่ละสถาบันที่ตั้งอยู่ให้แก่เพื่อนต่างสถาบัน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการเกษตรที่ยั่งยืน อันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบูรณาการ จึงเป็นที่มาของงาน " กีฬา 4 จอบ " ซึ่งสถาบันแรกที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ คือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีการสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพเรื่อยมา รูปแบบของกิจกรรมเป็นการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาทักษะทางการเกษตรและกีฬาพื้นบ้าน เพื่อสร้างความสนุกสนานหลากหลายรูปแบบ ต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบเพื่อความเหมาะสมโดยการลดกีฬาบางประเภทลง และได้มีการเพิ่มกีฬาทักษะทางการเกษตรให้มากขึ้นแทน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการจัดกีฬาทักษะทางการเกษตรอาทิเช่น การแข่งขันจัดดอกไม้ การแข่งขันขยายพันธุ์พืช ติดตา ต่อกิ่ง ทาบกิ่ง การแข่งขันวินิจฉัยโรคพืช การแข่งขันรีดเต้านมเทียม การแข่งการตอนสุกร การแข่งขันทักษะการคล้องโคและล้มโค เป็นต้น ซึ่งเป็นการนำเอาความรู้ทางด้านการเกษตรที่ได้ศึกษามาปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังมีการเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานในสถาบันที่เป็นเจ้าภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่เพื่อนพ้องทางการเกษตรด้วยกันเองเท่านั้น แต่ยังเป็นการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ไปยังสังคมอีกด้วย ดังนั้นต่อมาจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก "กีฬา 4 จอบ" เป็น "ประเพณี 4 จอบ" เนื่องจากไม่เน้นการแข่งขันกีฬาเพื่อการแพ้ หรือชนะ ความหมายของคำว่า “ 4 จอบ ” ในครั้งแรกนั้นหมายถึง คณะเกษตร 4 สถาบันที่ร่วมกันก่อตั้ง แต่ต่อมาได้มีการประชุมตกลงให้คำว่า 4 จอบ นั้นหมายถึง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ เพื่อจะได้หมายรวมถึงการจัดงานร่วมกันของนิสิตนักศึกษาจากสถาบันเกษตรทั่วประเทศไทยอย่างแท้จริง ซึ่งต่อมาสถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตรได้มาเข้าร่วมการจัดกิจกรรม งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีภาคีรวมแล้ว 12 สถาบัน งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ได้กำหนดให้จัดงานขึ้นทุกปี โดยมีลำดับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงการจัด “ งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ” ดังนี้ ครั้งที่ 1 ปี 2526 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ มีสถาบันเข้าร่วม 4 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 11 ปี 2536 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพ ได้รับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเข้าร่วมงาน รวมเป็น 6 สถาบัน ครั้งที่ 17 ปี 2542 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ ได้รับมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมงานรวมเป็น 7 สถาบัน ครั้งที่ 18 ปี 2543 มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ ได้รับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมงาน รวมเป็น 9 สถาบัน ครั้งที่ 21 ปี 2546 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทักษะเกษตร และได้เปลี่ยนชื่อจาก “งานประเพณี 4 จอบ” เป็น “งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ” และรับมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วมงาน รวมเป็น 10 สถาบัน ครั้งที่ 23 ปี 2548 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพ ได้รับมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมงาน รวมเป็น 11 สถาบัน ครั้งที่ 29 ปี 2554 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพ ได้รับมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมงาน รวมเป็น 12 สถาบัน โดยในการแข่งขันกีฬาทักษะเกษตรสถาบันที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทักษะเกษตร จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการแข่งขันกีฬาสากลสถาบันที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬาสากล ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลเพิ่มเติม http://natres.psu.ac.th/4jobb/index.php หรือ https://www.facebook.com/4jobb31st.psu?fref=ts ในโอกาสนี้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถคว้ารางวัลต่างๆ ดังนี้ ผลการแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถคว้ารางวัลได้ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการแพ็คบรรจุพันธุ์ลูกปลา ได้แก่ 1. นายศรัณย์ธรณ์ มั่นวาจาสัตย์ สาขาวิชาประมง ชั้นปีที่ 4 2. นายนิรันดร์ สุวรรณเวียง สาขาวิชาประมง ชั้นปีที่ 3 3. นางสาววรรณิศา ศรีจุมพล สาขาวิชาประมง ชั้นปีที่ 3 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการคล้องโค ล้มโค ได้แก่ 1. นายภานุวัฒน์ พลศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 2. นายวัชระ โยวะ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 3. นายธีธัช สังข์เย็น สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 4. นางสาวศิวาพร ศรีเภา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 5. นางสาวธนัญญาลักษณ์ เกตุอินทร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 6. นายนิพนธ์ ศรีลาชัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ ได้แก่ 1. นายดนัยศักดิ์ อินธิราช สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการตัดแต่งซากสัตว์ปีก ได้แก่ 1. นายจิตติพงษ์ แหวนแก้ว สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 2. นางสาวเบญจมาศ คนแข็ง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเซตแมลง ได้แก่ 1. นางสาวนวรัตน์ เหลาพิลา สาขาวิชากีฏวิทยา ชั้นปีที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง ได้แก่ 1. นายณัฐวัตร ตะภา สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 2. นางสาวจันทร์จิรา ถาลี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ชั้นปีที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันรีดเต้านมเทียม ได้แก่ 1. นายณัฐพล นามสีฐาน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันการขยายพันธุ์พืช (Plant Propagation) ติดตา-ต่อกิ่ง-ทาบกิ่ง ได้แก่ 1. นางสาวจิราภรณ์ สินทร สาขาวิชาพืชสวน ชั้นปีที่ 3 2. นายพัทธดนย์ คงศักดิ์ สาขาวิชาพืชสวน ชั้นปีที่ 3 ผลการแข่งขันกีฬาสากล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถคว้ารางวัลได้ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ วอลเล่ย์บอลหญิง ได้แก่ 1.นางสาวลลิตา อ่อนตา ชั้นปีที่ 3 2.นางสาวสุภารัตน์ ผังดี ชั้นปีที่ 3 3.นางสาววรรณิศา ศรีจุมพล ชั้นปีที่ 3 4. นางสาววิชุดา หลานหนองแสง ชั้นปีที่ 3 5.นางสาวสุภาพร ไพรงาม ชั้นปีที่ 1 6.นางสาวนัจรีญา โมรีรัตน์ ชั้นปีที่ 1 7.นางสาวฐิติมา ขวัญโพน ชั้นปีที่ 1 8.นางสาวดาวิภา สะตะมัด ชั้นปีที่ 1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 บาสเกตบอลหญิง ได้แก่ 1.นางสาวจันทร์จิรา ถาลี ชั้นปีที่ 3 2.นางสาวแคทรีน อุ่นศิริ ชั้นปีที่ 3 3.นางสาววิสุดร วรชัย ชั้นปีที่ 3 4.นางสาวสุกัญญา พร้อมศรี ชั้นปีที่ 3 5.นางสาวจิราภรณ์ สินทร ชั้นปีที่ 3 6.นางสาวสุนิศา สุนทร ชั้นปีที่ 3 7.นางสาวเบญจมาศ คนแข็ง ชั้นปีที่ 3 8.นางสาวปราณรวีย์ ประสารพันธ์ ชั้นปีที่ 2 9.นางสาวปรียานุช บุตรเพ็ชร ชั้นปีที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ฟุตบอลชาย ได้แก่ 1.นายเรียนชัย เรืองอุไร ชั้นปีที่ 4 2.นายศตวรรษ ชื่นบุญชู ชั้นปีที่ 4 3.นายแทนไทย สุวรรณกูต ชั้นปีที่ 4 4.นายฎิมากร ปัญญา ชั้นปีที่ 4 5.นายเจษฎา เศษสุวรรณ ชั้นปีที่ 3 6.นายวัชรพล จันทรสุขา ชั้นปีที่ 3 7.นายธนาคาร สุธรรม ชั้นปีที่ 3 8.นายนิพนธ์ ศรีลาชัย ชั้นปีที่ 3 9.นายกิตติธร โม่งปราณี ชั้นปีที่ 3 10.นายจิรภัทร สมมุตรัมย์ ชั้นปีที่ 3 โดยเจ้าภาพในการแข่งขันงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม 2557 ... [27/12/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: นายสมโชค เพ็งลี นักวิชาการศึกษา / นายสมโชค เพ็งลี นักวิชาการศึกษา
1381 people like this