5560
รองคณบดีฝ่ยวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ 2557

ia

  • วันที่ 7 มกราคม 2556 รองศาสตราจารย์สุพัชญ์ สีนะพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ และคณะ เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ 2557 แก่ ผู฿้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ในโอกาสนี้ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินการของงานวิเทศสัมพันธ์ของแต่ละคณะ และปรึกษาหารือถึงแนวทางการดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกันต่อไปในอนาคต เพื่อขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป ... [07/01/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: ศรัณยา / ศรัณยา
438 people like this