11119
อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2555

ia

  • สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2555 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากผู้แทนพระองค์ ในวันพระราชทานปริญญาบัตร และผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ จะเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพิธีบัณฑิตมุทิตาสถาบัน วันซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตร และผู้ที่ได้รับการคัดเลือก รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่ ศ.พญ.รัตนวดี ณ นคร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี รุ่น 13 จากคณะแพทยศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี รุ่น 10 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสื่งแวดล้อม รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศด้านวิจัย ได้แก่ รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี รุ่นที่ 9 จากคณะเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศด้านวิชาการ ได้แก่ นายธเนศ วีระศิริ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี รุ่นที่ 14 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศด้านบำเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ รศ.นพ.วิฑูรย์ ประเสริฐเจริญสุข ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี รุ่นที่ 14 จากคณะแพทยศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศด้านบริหารจัดการ ได้แก่ นายถวิล นันทธีโร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี รุ่นที่ 11 จากคณะเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู๊ด จำกัด รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศด้านพัฒนาสังคม ได้แก่ นายพิสันติ์ ประทานชวโน ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี รุ่นที่ 11 จากคณะศึกษาศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ นายพีระพล พัฒนพีระเดช ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโท เข้าศึกษาในปี พ.ศ.2548 จากวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศด้านวิชาชีพ ด้านวิชาชีพการพยาบาล ได้แก่ นางสาวอุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 20 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พยาบาลชำนาญการพิเศษ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และด้านวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ดร.จันทิมา โยธาพิทักษ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโท เข้าศึกษาในปี พ.ศ.2540 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เภสัชกร ชำนาญการ หัวหน้าศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารด้านยาและพิษวิทยา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ... [12/11/2012]
    ia

  • Reported/Photo by: /
1568 people like this