9983
คณบดี ร่วมงานเปิด ศูนย์เรียนรู้ กองพลทหารราบที่ 6 ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

ia

  • วันที่ 18 มกราคม 2557 พลตรี ธรากร ธรรมวินทร ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 เป็นประธานในการเปิด ศูนย์เรียนรู้ กองพลทหารราบที่ 6 ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง พร้อมด้วยพันเอก ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 พันเอก สมชาย เพ็งกรูด รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 พันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 6 พันเอก จักริน จิตคติ รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 6 พันเอก นรธิป โพยนอก รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 6 โดยมี รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสมชาย จิราวรรณาภรณ์ นายอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด และนายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมมอบปัจจัยการผลิตได้แก่ ไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดูหางดำ ปลานิล รวมทั้งพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชต่างๆหลายชนิด ซึ่งภายในศูนย์เรียนรู้นี้จะมีกิจกรรมการเกษตรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกับเกษตรกรให้เกิดอาชีพและสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงได้ อาทิเช่น การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ การทำข้าวสามสี การเลี้ยงปลานิล การทำพืชไร่ การทำพืชสวน การเลี้ยงหมูหลุม การปลูกหญ้าแฟก การเลี้ยงโคเนื้อ และการเพาะเห็ด เป็นต้น ... [20/01/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
1168 people like this