7146
โครงการอบรมการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยในจังหวัดเพชรบูรณ์

ia

  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้ตระหนักถึงการลดใช้สารเคมี โดยมีชื่อโครงการว่า “การผลิตสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยในจังหวัดเพชรบูรณ์" โดยจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงานโดยนายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมกับมอบแมลงศัตรูธรรมชาติ เชื้อราเขียว ราขาว ให้แก่เกษตรกร ที่มาเข้าร่วมอบรม โดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อขยายเครือข่ายการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ที่ต้องการลดใช้สารเคมี รวมถึงกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชชนิดอื่นที่สนใจ เช่นกลุ่มผู้ปลูกพืชไร่ ได้แก่ อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ไม้ดอกอย่างดาวเรือง รวมไปถึงพืชผักที่นิยมปลูกกันแทบทุกครัวเรือน อย่าง พริก มะเขือเทศ เพราะการใช้ศัตรูธรรมชาติ เป็นการควบคุมศัตรูพืชที่ยั่งยืน และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ให้เกษตรกรลดใช้สารเคมี และเป็นมิตรที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของเกษตรกรเอง เช่นการใช้มวนตัวห้ำ อย่างมวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต ควบคุมหนอนผีเสื้อ ใช้ตัวเบียน อย่างแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมม่า ควบคุมระยะไข่ของศัตรูพืช รวมไปถึงการใช้ไส้เดือนฝอย และเชื้อรา ที่เป็นสาเหตุโรคกับแมลง โดยภายในงานจะได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ“การใช้ศัตรูธรรมชาติในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ แจ่มจรรยา ดร. ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ ดร. อุบล ตังควานิช อาจารย์ประจำสาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ และคณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น การอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเกษตรกร หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 150 คน ทางคณะผู้จัดงานมีความภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการรักษาธรรมชาติให้คงความสมดุล และชีวิตที่ไม่ต้องแขวนไว้กับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่มั่นคง ยั่งยืน ... [22/01/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: สาขากีฏวิทยา / ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน
636 people like this