10289
งานเกษตรอีสาน 2557 ฉลอง 50 ปี คณะเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2557 ภายใต้คำขวัญ “50 ปี การพัฒนาเกษตรอีสานสู่มาตรฐานเกษตรอาเซียน” ร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี คณะเกษตรศาสตร์ และ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธี รองศาสตราจารย์ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน มีผู้บริหารหน่วยงานระดับสูง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 23 หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ข้าราชการ นักศึกษา ประชาชนและเกษตรกร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี จัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 24 มกราคม-วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต กล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จังหวัดขอนแก่นเองและหลายๆจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการเจริญเติบโตไปมากในด้านการค้า การลงทุนและการอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างของประชากรก็ดี ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ก็ดี ที่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่าร้อยละ 70 เป็นเกษตรกร มีอาชีพหลักทางการเกษตร ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ที่พวกเราต้องให้ความสำคัญ ต้องให้การดูแลควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่กำลังโตขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้น งานวันเกษตรภาคอีสานในอีกหลายปีข้างหน้าก็ยังมีความจำเป็น และเป็นที่พึ่ง ที่คาดหวังของพี่น้องเกษตรกร เพราะปีนี้เป็นปีที่ 23 แล้ว และมีพื้นฐานการพัฒนางานแน่นหนามาก เป็นงานที่เกษตรกรเฝ้ารอคอยที่จะได้มาเที่ยวชม ซึ่งภายในงานเพียบพร้อมด้วยทุกมิติของการพัฒนา ทั้งทางด้านการเกษตร จักรกลการเกษตร ทั้งด้านวิชาการ นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งทางพืช ทางสัตว์และการประมง ต้นแบบการเกษตรทางด้านต่างๆ คุ้มค่ากับเวลาการเดินทางมาเที่ยวชม และ ใน 10 วันจากนี้ไปจังหวัดขอนแก่นจะได้ต้อนรับผู้มาเที่ยวชมงานวันเกษตรภาคอีสานจากหลายสาขาอาชีพ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ขอกราบเรียนท่านนายกสภามหาวิทยาลัยและท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า ในปีหน้า 2558 เป็นปีที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน และในฐานะที่จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือGMS: Economic Corridors ในปีหน้าน่าจะเป็นการดี ถ้าหากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะได้ยกระดับการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน เป็นวันเกษตรลุ่มน้ำโขงได้แล้ว เพราะ 6 ชาติลุ่มน้ำโขงก็มีอาชีพหลักของประชากรเป็นทางด้านการเกษตรเกือบทั้งนั้น ซึ่งถ้าดูความเข้มแข็งของการพัฒนาด้านการเกษตรแล้ว ประเทศไทยโดยจังหวัดขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถที่จะเป็นศูนย์กลางที่จะสร้างเครือข่ายการเกษตรกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงได้ “ก็คิดว่า คงจะได้มีการพัฒนางานวันเกษตรต่อไป และในส่วนจังหวัดขอนแก่นเองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พร้อมที่จะได้มีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมนี้ด้วย” นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต กล่าวในที่สุด การจัดงานเกษตรภาคอีสาน 2557มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมจัดงานและแสดงนิทรรศการด้านวิชาการความรู้อย่างหนาแน่น อาทิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถาบันอุดมศึกษาด้านการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศในเขตอาเซียน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ สถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตร และสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานเกษตรภาคอีสาน 2557เป็นเวทีเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตรล่าสุดแก่ผู้สนใจทั่วไป เกษตรกรไทยและเกษตรอาเซียน ก้าวย่างอย่างมั่นใจนำทางเกษตรไทยสู่อาเซียน มีการจัดนิทรรศการที่หลากหลาย ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการพัฒนาการเกษตร การจัดนิทรรศการองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เช่น พืชทดแทนพลังงาน ผลงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะพันธุ์พืชเฉลิมพระเกียรติ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การประมง การนำเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการเกษตร การจัดแสดงระบบการทำฟาร์มที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร เช่น การจัดแปลงสาธิตไร่นาสวนผสมของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ แปลงสาธิตเกี่ยวกับการปลูกยางพาราร่วมกับพืชเศรษฐกิจอื่นๆ แปลงสาธิตระบบชลประทานแบบประหยัดน้ำของอิสราเอล และการสาธิตฟาร์มเลี้ยงโคนมสำหรับเกษตรกร รวมทั้งการจัดแสดงผลงานวิชาการด้านหม่อนไหมและการใช้ประโยชน์ การจัดแสดงนิทรรศการทางด้านสิ่งแวดล้อม งานโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 18 การจัดประกวดผลงานทางด้านการเกษตร ได้แก่ การประกวดสวนครัวพอเพียง การประกวดสัตว์ ได้แก่ โคนม โคเนื้อ กระบือ โคพื้นเมือง การประกวดปลาสวยงาม การแข่งขันทักษะด้านการเกษตร ได้แก่ การแข่งขันคล้องโค การแข่งขันสาวไหม การแข่งขันจับปลาไหล การแข่งขันกรีดยาง เป็นต้น การแข่งขันการตอบปัญหาการเกษตรสำหรับนักเรียน และนักศึกษา การประกวด/แข่งขันชุดอาหารอีสานเพื่อสุขภาพ การประกวดเผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน การจัดประชุมวิชาการเกษตร การเสวนาวิชาการและการฝึกอบรมอาชีพเกษตร เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์เกษตรและอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ การจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศ การออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายผลิตผลของห้างร้านเอกชน นักศึกษาและส่วนราชการต่าง ๆ การประชุมวิชาการ นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ นิทรรศการจากส่วนราชการ อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมประมง ภาคเอกชน อาทิ โชคชัยฟาร์ม ศรีวิโรจน์ฟาร์ม ชมการออกร้านการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากจังหวัดต่างๆ การออกร้านจำหน่ายพืช การจำหน่ายสัตว์เลี้ยง เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ทั้งพืชและสัตว์ของคณะเกษตรศาสตร์ อาทิ ข้าวโพดสีม่วง ข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน พริกพันธุ์ใหม่ แก่นตะวัน ไก่พันธุ์โตดีไข่ดกอกกว้าง ไก่ประดู่หางดำ ไก่ชี และชมการประกวดการขับร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน ... [27/01/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: กิตติศักดิ์ สิงหา / กิตติศักดิ์ สิงหา
1001 people like this