8380
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.ร่วมพิธี ม.สุรนารี จับมือ สกว.ทำวิจัยไก่เนื้อโคราช

ia

  • เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ระหว่างเวลา 11.00-11.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา ผู้ช่วยวิจัย เข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน ในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำวิจัย การสร้างสายพันธุ์ “ไก่เนื้อโคราช” เพื่อการผลิตเป็นอาชีพวิสาหกิจชุมชน ระยะที่ 2 ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และรองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นผู้ลงนาม ซึ่งมีคณาจารย์จำนวนมากให้เกียรติร่วมในพิธี พร้อมทั้งผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์เข้าร่วมทำข่าวอย่างคับคั่ง เนื่องด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์และประเมินพันธุกรรมสัตว์ ปัจจุบันเป็น คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน ในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำวิจัย การสร้างสายพันธุ์ “ไก่เนื้อโคราช” เพื่อการผลิตเป็นอาชีพวิสาหกิจชุมชน ระยะที่ 2 ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดังกล่าว นอกจากนี้ ได้ร่วมประเมินผลงานวิจัย ระยะที่ 1 ของโครงการปรับปรุงพันธุ์แม่ไก่พื้นเมือง พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในวัตถุประสงค์แบบขอเสนอ โครงการสร้างสายพันธุ์ “ไก่เนื้อโคราช” เพื่อการผลิตเป็นอาชีพวิสาหกิจชุมชน ระยะที่ 2 นี้ด้วย โดยพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำวิจัย การสร้างสายพันธุ์ “ไก่เนื้อโคราช” นั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์ คณบดีสำนักวิชาการเทคโนโลยีการเกษตร ได้กล่าวรายงานถึง ความเป็นมาของความร่วมมือในการทำวิจัยการสร้างสายพันธุ์ ไก่เนื้อโคราช ให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีได้ทราบ ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีลงนาม และกล่าวถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่า “การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำวิจัย การสร้างสายพันธุ์ “ไก่เนื้อโคราช” เพื่อการผลิตเป็นอาชีพวิสาหกิจชุมชน ระยะที่ 2 นี้ เป็นความร่วมมือที่ดี เพราะในอีก 2 ปี 1 เดือนข้างหน้านี้ จะมีโครงการถนนสายอาเซียน รวมทั้งเป็นประตูสู่อาเซียนและภาคอีสาน ซึ่งจะทำให้ตลาดเปิดกว้าง และมีการขยายตัวของผู้บริโภค ซึ่งเป็นจุดเด่นของพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยพร้อมดำเนินการสนับสนุนงานวิจัย และจะทำการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ไก่เนื้อโคราชให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อไป” รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สกว.กล่าวถึงบทบาทของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยต่อการสนับสนุนโครงการวิจัยว่า “โครงการสร้างสายพันธุ์ ไก่เนื้อโคราช เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี และโครงสร้างการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก็เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานของโครงการ แต่ควรให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ส่วนโจทย์วิจัยครั้งต่อไป ควรพัฒนาความสามารถการแข่งขันด้านการตลาด และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค การบริหารลดต้นทุน และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายในจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งศักยภาพของงานวิชาการด้วย” โอกาสนี้ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา และรศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ นอกจากได้ร่วมประชุม ประเมินโครงการไก่เนื้อโคราช แล้ว ยังได้ปรึกษาหารือกับ รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ ในด้านการดำเนินงานปรับปรุงสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองของศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) และงานวิจัยในโครงการที่จะดำเนินการต่อไปอีกด้วย ... [08/11/2012]
    ia .ia2

  • Reported/Photo by: /
1207 people like this