7329
คณะเกษตรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 15

ia

  • เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 คณะเกษตรศาตร์ ได้จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 15 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดการประชุม และ มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2556 รางวัลดุษฎีบัณฑิตวิทยานิพนธ์ดีเด่น ศ.อารันต์ พัฒโนทัย ณ ห้อง ประชุม กวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [28/01/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
732 people like this