6507
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผสมเทียมและการจัดการด้านการสืบพันธุ์ในโคนม

ia

  • วันที่ 12 – 17 มกราคม 2557 โครงงานฟาร์มโคนมร้อยเอ็ด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ และคณะ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผสมเทียมและการจัดการด้านการสืบพันธุ์ในโคนม โดยมีผู้สนใจเป็นเกษตรกร ผู้สนใจจำนวน 13 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับพื้นฐานและระดับกลางทางด้านการสืบพันธุ์โคนมแก่เกษตรกรเจ้าของฟาร์มและนักวิชาการ และเพื่อส่งเสริมและเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญในสาขาการสืบพันธุ์โคนมในพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้น ... [04/02/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
727 people like this