6934
ติดตามผลโครงการแก่งละว้า

ia

  • เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร ภาควิชาประมง และนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา งานบริการวิชาการและวิจัย ได้ติดตามผลโครงการแก่งละว้า ซึ่งได้จัดให้มีการจัดฝึกอบรมการทำอาหารปลาใช้เองจากปลาเปรี้ยว ซึ่งเกิดจากการนำเศษหัวปลา อวัยวะภายใน ผสมรำหมักให้เกิดกรดแลคติก เป็นการช่วยเก็บรักษาปลาไม่ให้เน่าเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารปลาในบ่อ และในกระชังลงได้ โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลงมือฝึกปฏิบัติกันอย่างเข้มแข็ง ... Link [10/02/2014]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
696 people like this