4347
คณะเกษตรศาสตร์ มข ให้การต้อนรับเทศบาลตำบลทอนหงส์เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร และ นายเชาวลิต สีลาดเลา ให้การต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงานจากเทศบาลทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช นำโดย นายอมร แคล้วภัย นายกเทศมนตรีตำบลทอนหงส์ คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และสมาชิกในชุมชน เทศบาลตำบลทอนหงส์ จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงาน การปลูกผักและเลี้ยงปลาโดยใช้เกษตรอินทรีย์ ณ หมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [11/02/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
558 people like this