7501
อาจารย์สาขาพืชไร่ คณะเกษตรฯ มข. เสนอผลงานวิจัย ในการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ

ia

  • อาจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Abilities of Native Phosphate Solubilizing Bacteria Isolated from the Rhizosphere of Economic Crops in Northeast Thailand to Soluble Phosphates under in vitro Conditions” ในการเข้าร่วมประชุมสัมมนานานาชาติ “The 2nd Asian Conference on Plant-Microbe Symbiosis and Nitrogen Fixation” ในด้าน Plant-Microbe interaction จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรม Hilton Phuket Arcadia Resort and Spa จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 150 คน จาก 17 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา อินเดีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน แอฟริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อุซเบกิสถาน และฝรั่งเศส การประชุมสัมมนานานาชาติ “The 2nd Asian Conference on Plant-Microbe Symbiosis and Nitrogen Fixation” ครั้งนี้ อาจารย์ ดร.กิริยา ได้นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Abilities of Native Phosphate Solubilizing Bacteria Isolated from the Rhizosphere of Economic Crops in Northeast Thailand to Soluble Phosphates under in vitro Conditions” โดยได้บรรยายถึงที่มาและผลการวิจัยเกี่ยวกับการคัดแยกแบคทีเรียช่วยละลายฟอสเฟตจากระบบการปลูกพืชไร่ชนิดต่างๆ และประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตของแบคทีเรียแต่ละสายพันธุ์ที่คัดแยกได้ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มวิจัย “การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” และได้รับทุนในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติจากสถาบันวิจัย Institute of Research for Development (IRD) ภายใต้โครงการการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายภูมิภาคทางด้าน JOINT PROJECT IN PARTNERSHIP: LMI LUSES (Dynamic of Land Use changes and Soil Ecosystem Services) ... [06/11/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
1202 people like this