5836
คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธ์การอนุรักษ์พลังงานสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ia

  • เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 คณะเกษตรศาสตร์ นำโดยนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ และคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธ์การอนุรักษ์พลังงานสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ วโรภาสตระกูล ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานคณะแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดและบรรยายสรุป "แผนการดำเนินงานและเป้าหมายโครงการอนุรักษ์พลังงานคณะแพทยศาสตร์ฯ ปี 2557 - 2560" และ อาจารย์พงค์พัฒน์ มั่งคั่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน บรรยาย เรื่อง "กลยุทธ์การอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน" ณ ห้องประชุมมอดินแดง อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... ... [27/02/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
628 people like this