9269
สภาคณบดีสาขาเกษตรศึกษาดูงานประเทศพม่า

ia

  • เมื่อวันที่ 18-23 กุมภาพันธ์ 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเดินทางเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ พร้อมกับสมาชิกสภาคคณบดีสาขาเกษตรกว่า 20 สถาบัน รวม 33 ท่าน พร้อมการศึกษาดูงาน โดยมีอธิการบดีและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง (University of Yangon) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศพม่า ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1878 เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในศาสตร์ด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ และ Yadanabon University ณ เมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ในการนี้ได้มีการเจรจาถึงความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และนักศึกษา ทั้่งทางด้านการควิจัยและด้านวิชาการอื่นๆ นอกจากนี้ยังได้มีการทัศนศึกษาไปยังพื้นที่ต่างๆของประเทศพม่า เช่น เมืองย่างกุ้ง เมืองพุกาม และเมืองมัณฑเลย์ ... [15/03/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: คณบดี / คณบดี
941 people like this