6296
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ร่วมประชุมวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์ไก่พื้นเมือง

ia

  • เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ร่วมประชุมหารือทำแผนยุทธศาสตร์และวางแนวทางการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมไก่พื้นเมืองให้กับประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รศ.ดร.กนก ผลารักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านไก่พื้นเมือง รศ.เกรียงไกร โชประการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.ศิริพร โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.อมรรัตน์ โมฬี โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนไก่เนื้อโคราช มหาวิทยาลัยสุรนารี, รศ.ดร.จุฑารัตน์ เศรษฐกุล ผู้ประสานงานด้านคุณภาพเนื้อ สกว. ซึ่งการประชุมครั้งนี้ทำให้ได้แนวทางเบื้องต้นในการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมไก่พื้นเมืองที่มีในปัจจุบัน ทั้งสายพันธุ์แท้ สายพันธุ์พัฒนา สายพันธุ์สังเคราะห์ และลูกผสมจากไก่พื้นเมือง นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยเรื่องของการจัดประชุมวิชาการไก่พื้นเมืองนานาชาติ ครั้งที่ 1 ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นความร่วมมือระหว่าง สกว. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยสุรนารี, และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจะจัดในต้นปี 2558 อีกด้วย ... [11/03/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: คณบดี / คณบดี
592 people like this