7205
รองอธิการบดีบดีฝ่ายวิจัยเยี่ยมชมกิจการ สล เขื่อนจุฬาภรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมให้การสนับสนุนพัฒนา

ia

  • รศ.ดร.วีระชัย โค้วสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ, รศ.ดร.กฤตพล สมมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ, รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่าวิเทศ และที่ปรึกษา คณะวิทยาการจัดการ เดินทางเยี่ยมชมพื้นที่ สล เขื่อนจุฬาภรณ์ พร้อมรับทราบการดำเนินงานและการพัฒนาปัจจุบันจากรองฯยุทธศาสตร์ชุมชน พร้อมนี้คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ได้นำเสนอโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีความพร้อมในยุทธศาสตร์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านยุทธศาสตร์วิจัยด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริการวิชาการ การใช้พื้นที่ให้เต็มศักยภาพ และการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการ ซึ่งทางรองอธิการบดีได้ให้ความสนใจ และให้แนวทางในการสนับสนุนจากฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัย ... [12/03/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: คณบดี / คณบดี
663 people like this