5488
คณะเกษตรฯ มข. ร่วมมือนักวิจัยสเปนใช้เทคโนโลยีอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน

ia

  • เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลจินดาชบาพร หัวหน้าภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ Prof. Manuel Y?fera ตำแหน่ง Vice-director จากสถาบัน Instituto de Ciencias Marinas de Andaluc?a (CSIC) C?diz, ประเทศสเปน ที่ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2557 ตามคำเชิญของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ยวงสร้อย เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือระหว่างภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ กับ CSIC ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัยและงานวิจัยร่วมในอนาคต โดยProf. Manuel Y?fera ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “Designing microencapsulated diets for fish larvae” ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาประมง ทั้งปริญญาเอกและปริญญาโท โดยมีคณาจารย์ อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร ดร.สุธี วงศ์มณีประทีป ดร.ปัทมา พัฒนวิริยทรัพย์ และ อาจารย์พรเทพ เนียมพิทักษ์ เข้าร่วมฟัง ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวการพัฒนาของระบบทางเดินทางอาหารของปลาวัยอ่อน และการนำเทคโนโลยีการผลิตอาหารแบบ microencapsulated ไปใช้ในการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน โดยได้เปิดโอกาสตอบคำถามและให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาที่สนใจการวิจัยในเรื่องดังกล่าวเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ต่อไปในอนาคตด้วย จากนั้นในวันต่อมาได้นำ Prof. Manuel Y?fera ไปชมการเลี้ยงปลาในกระชัง ได้แก่ ปลานิลและปลาโมง ณ บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์ และเข้าเยี่ยมชมฟาร์มอนุบาลปลานิลและปลาทับทิม ที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยฟาร์มดังกล่าวประสบความสำเร็จในการอนุบาลปลานิลและปลาทับทิมเป็นอย่างดี ... Link [14/03/2014]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: บัณฑิต/กิตติศักดิ์ / บัณฑิต
649 people like this