5653
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ชูไทยหนึ่งเดียวศักยภาพสูง วิจัยแมลงเป็นอาหารคน

ia

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง อาจารย์ประจำสาขาวิชากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะนักวิจัยเครือข่าย เข้าร่วมประชุมเครือข่ายกลุ่มนักวิจัยโครงการวิจัยนานาชาติ GREEiNSECT– Insects for green economy เพื่อวางแผนงานวิจัยแมลงนำมาใช้เป็นอาหารโปรตีนทั้งสำหรับคนและอาหารสัตว์ พร้อมชูประเทศไทยมีศักยภาพสูง ที่พัฒนาเพาะเลี้ยงแมลงกินได้ ถึงระดับการค้าและอุตสาหกรรมแล้ว ณ เมือง Bondo ประเทศเคนย่า ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2557 โครงการวิจัยนานาชาติ GREEiNSECT เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัย ของ DANIDA จากรัฐบาลเดนมาร์ก ตั้งแต่ ปี 2557-2561 ที่สนับสนุนให้ทำการวิจัยในการนำแมลงมาใช้เป็นอาหารโปรตีนทั้งสำหรับคนและอาหารสัตว์ เป็นการส่งเสริมด้านความมั่นคงอาหาร รวมทั้งการผลิตอาหารจากแมลงที่รักษาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งเครือข่ายงานวิจัยนานาชาตินี้ ประกอบด้วยนักวิจัยจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวม 7 ประเทศ ได้แก่ Entomology Division, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Thailand; Ministry of Agricultural Fishery and Forestry, Cambodia; Agriprotein, South Africa; Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology, Technical University of Nairobi, Jomo Kenyatta University of Agriculture & Technology, International Centre for Insect Physiology and Ecology, Kenya; Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Rome, Italy; University of Copenhagen, Denmark; และ Enviroflight, USA รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง กล่าวว่า “ในขณะนี้ หากกล่าวถึงเฉพาะเครือข่ายการวิจัยนานาชาติที่ใช้แมลงเป็นอาหารสำหรับคนโดยเฉพาะแล้ว ก็มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่มีศักยภาพสูงมาก ที่ได้มีการพัฒนาการเพาะเลี้ยงแมลงกินได้ โดยเฉพาะจิ้งหรีดจนเป็นระดับการค้าและอุตสาหกรรม แต่ถ้าเป็นการผลิตแมลงเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ในระดับการค้าแล้ว ต้องยอมรับว่า ทางภาคเอกชนทั้งของสหรัฐอเมริกาและประเทศอัฟริกาใต้ ได้มีวิทยาการก้าวหน้ามาก นับว่าเป็นโอกาสดีที่ได้เข้าร่วมประชุมวางแผนงานของโครงการวิจัยนานาชาติ GREEiNSECT ครั้งนี้ และทำให้นักวิจัยผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิตแมลงเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ในระดับการค้านี้ด้วย” ... Link [11/03/2014]    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: ยุพา/กิตติศักดิ์ / ยุพา
708 people like this