5948
คณะเกษตรศาสตร์ต้อนรับ Prof. Dr. Kapti Rahayu K., Rector of Slamet Riyadi Univerisity และคณะผู้แทน จากประเทศอินโดนีเซีย

ia

  • เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 - 11.00 น. รศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ผู้ประสานงานสาขาวิชา เข้าร่วมต้อนรับ Prof. Dr. Kapti Rahayu K., Rector of Slamet Riyadi Univerisity และคณะผู้แทนจาก Slamet Riyadi University ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ผู้บริหารทั้ง 2 สถาบัน ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันอีกด้วย ... [20/03/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
606 people like this