7955
อาจารย์สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลศรีมอดินแดง ประจำปี 2555

ia

  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คัดเลือกบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น อุทิศเวลาให้แก่ราชการและเป็นแบบอย่างที่ดีสมควรแก่การยกย่อง แบ่งเป็นบุคลากรตำแหน่งวิชาการ และบุคลากรตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 2 รางวัล เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล “ศรีมอดินแดง” เป็นเหรียญที่ระลึกทองคำพร้อมโล่เกียรติยศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555 ที่กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2555 ที่จะถึงนี้ โดยบุคลากรตำแหน่งวิชาการที่ได้รับรางวัล คือ รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่ได้รับรางวัล คือ นายอัศนีย์ ฐานสันโดษ ตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ เป็นหัวหน้าโครงการจัดตั้งอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 มีผลงานที่สำคัญ คือ การก่อตั้งอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งจากเดิมเป็นพื้นที่รกร้างกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ถูกพัฒนาเพื่อใช้เป็นสถานที่เผยแพร่ผลงานด้านการเกษตร และบริการวิชาการแก่ชุมชน จนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ ยังได้เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน โดยสามารถบริหารจัดการ จนได้รับรางวัลศูนย์วิจัยดีเยี่ยม ดีเด่น และดีเลิศ ถึง 3 ปี คือ พ.ศ.2548 2549 และ 2550 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรางวัลที่สำคัญที่สุดคือ รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553” (Thailand Research Expo 2010) รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ ยังมีประวัติและผลงานที่น่าสนใจอีกมายมาก และผลงานวิจัยหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากก็คือ การวิจัยพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์ใหม่ พันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง พร้อมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ นายอัศนีย์ ฐานสันโดษ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้บริหารงานบุคคลที่มีความรับผิดชอบสูง ตั้งใจ และมุ่งมั่นในการทำงาน ใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียง นายอัศนีย์ ฐานสันโดษ ได้สร้างกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการงานบุคคล ในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งต้องใช้ทักษะและความสามารถสูงมาก และได้สร้างแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์รองรับการเปลี่ยนแปลงของ สกอ.อยู่ตลอดเวลา ซึ่งการทำงานที่มุ่งมั่น ทำให้ต้องอุทิศเวลาให้กับการทำงานตลอดมา โดยปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการเสมอมา ไม่มีการเบิกค่าใช้จ่ายกับทางราชการ รวมทั้งยังอุทิศทรัพย์สินส่วนตัว เพื่อให้งานของทางราชการดำเนินไปได้อย่างคล่องตัวอีกด้วย และในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555 นี้ ยังมีการพระราชทานรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลศรีกัลปพฤกษ์ โดยจะมีการประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในลำดับต่อไป ... [05/11/2012]
    ia

  • Reported/Photo by: /
1017 people like this