8566
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเลี้ยงปลาน้ำจืดเพื่อการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ia

  • เมื่อวันที่ 4 มีนาคม และ 17 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกรมประมง ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเลี้ยงปลาน้ำจืดเพื่อการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในระบบห่วงโซ่อุปทานการค้าปลาน้ำจืดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนข้อจำกัดหรืออุปสรรคการค้าปลาเศรษฐกิจ 3 ชนิด คือ ปลานิล ปลาดุก และปลาตะเพียน ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนให้ข้อมูลเรื่องการตลาดปลาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศใน AEC การประชุมจัดขึ้นใน 2 พื้นที่ คือ วันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวันที่ 17 มีนาคม 2557 ณ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ตรวจราชการกรมประมง (นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณรังษี) กล่าวเปิดอบรม และบรรยายพิเศษ เรื่อง ศักยภาพการแข่งขันผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้ระบบ AEC การประชุมในครั้งนี้ มีทีมวิทยากรจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ รศ.นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์ อาจารย์วีระ ภาคอุทัย รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี อาจารย์พัชรี สุริยะ อาจารย์เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ อาจารย์สาธิต อดิตโต ผศ.สุภาภรณ์ พวงชมภู และ รศ.ดรเพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว เป็นผู้บรรยายและจัดระดมสมองกลุ่มย่อย เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการค้าปลาน้ำจืดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป รศ. นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์ กล่าวว่า “ปัจจุบันการผลิตและการตลาดปลาน้ำจืดเพื่อการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพัฒนาการอย่างมาก โดยเฉพาะ ปลานิล ปลาดุก และปลาตะเพียน ในระบบห่วงโซ่อุปทานมีผู้ผลิตลูกปลา ผู้เลี้ยงปลา ผู้ขายปัจจัยการผลิต ผู้รวบรวมปลาเพื่อจำหน่าย สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศได้ อีกทั้งมีศักยภาพถึงการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และถ้าผู้มีส่วนได้ส่วนเลียดังกล่าวได้แสดงความคิดเห็นถึงปัญหาหรือข้อจำกัดในการพัฒนาและร่วมกันแก้ไข จะทำให้ห่วงโซ่อุปทานสินค้าปลาน้ำจืดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และผลประโยชน์ก็จะตกแก่ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนในห่วงโซ่ซึ่งรวมทั้งผู้บริโภค” ... [27/03/2014]
    ia

  • Reported/Photo by: ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร /
817 people like this