6294
ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์พบบุคลากร - ส่งเสริมฯ, ทรัพยากรฯ, กีฎวิทยา

ia

  • วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมโครงการผู้บริหารพบบุคลากรประจำปี 2557 โดยมี รศ.ดร.ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝายยุทธศาสตร์ชุมชน และ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการฯ เข้าร่วมด้วย โดยในวันที่ 1 เมษายน ได้เข้าพบภาควิชาส่งเสริมการเกษตร สาขาทรัพยากรฯ และสาขากีฏวิทยาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากบุคลากรและนำไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คณะสืบต่อไป... ... [01/04/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ฤทธิ์ / ฤทธิ์
625 people like this