6416
คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาค้นคว้า หมวดพืชผัก โครงการไก่พื้นเมือง และการเกษตรแบบผสมผสาน

ia

  • เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 13.00-17.00 น. คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาค้นคว้า โดยได้รับเกียรติจากดร.เกษสุดา เดชภิมล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาค้นคว้า เป็นวิทยากรบรรยายและพาเยี่ยมชมศูนย์ฯ พร้อมกันนี้เข้าฟังบรรยายเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดสีม่วงและพริก และการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผัก ณ หมวดพืชผัก โดยมี รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียรและ ผศ.ดร.พลัง สริหาร เป็นวิทยากรบรรยายและพาเยี่ยมชมแปลง และสุดท้ายนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ภาควิชาสัตวศาสตร์เข้าเยี่ยมชมโครงการไก่พื้นเมือง และการเกษตรแบบผสมผสาน โดยรศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์และคณะให้การต้อนรับและนำชมพร้อมบรรยาย ... [05/04/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา อุทัยวรรณ สาระโกเศศ
573 people like this