7123
อาจารย์สาขาทรัพยากรฯ คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัล Best Presentation Award ประเทศญี่ปุ่น

ia

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย สังกัดสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล Best Presentation Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ในการเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ทางพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและเคมีสิ่งแวดล้อม ในการประชุมระดับนานาชาติ The 2012 Society of Environmental Toxicology and Chemistry Asia Pacific Annual Meeting (SETAC AP 2012) : Learning from History and Advancing Science to build a Safer and Sustainable Environment จัดโดย Society of Environmental Toxicology and Chemistry ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 450 คน จาก 22 ประเทศทั่วโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2555 ณ ANA Hotel Kumamoto New Sky เมือง Kumamoto ประเทศญี่ปุ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ 3 เรื่อง คือ 1) Ecotoxicology and biomonitoring approach to assess the contaminants from multiple agro-based activities in a tropical freshwater river system 2)The potential use of biomarkers to assess sediment contamination on Tropical chironomid และ 3) Use of bioassay-based whole effluent toxicity tests to assess the Nile tilapia and Chironomus sp. response to a pulp effluent” นอกจากการเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ ได้เป็นตัวแทนสานต่อความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย โดยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Institute of Environment Rehabilitation and Conservation (ERECON) ณ เมือง Tokyo ซึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2555 ที่ Prof.Dr.Machito Mihara ได้เข้าพบ ศ.ดร.อนันต์ พลธานี ขณะที่ยังดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย ซึ่งในขณะนั้น ยังไม่ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือกัน ดังนั้นในการเดินทางไปร่วมประชุมในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ จึงได้ทำภารกิจดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งได้ร่วมทำงานเป็นคณะกรรมการเตรียมการจัดการประชุมนานาชาติ The 4th International Conference on Environmental and Rural Development (ICERD) Siem Reap, Cambodia ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2556 ณ ประเทศกัมพูชา ซึ่งทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมในครั้งนี้ด้วย ... [30/10/2012]
    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: /
1073 people like this