8232
การติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้าโดยการจัดสอนการทำอาหารปลาไว้ใช้เองโดยอาจารย์จาภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2557 ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน และนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้า ซึ่งวันนี้มีการจัดสอนการทำอาหารปลาไว้ใช้เองแก่เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร อาจารย์ประจำภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ ... [06/04/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
894 people like this