7281
โครงการวิจัยแก่งละว้า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจกอาหารปลาให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ia

  • เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2557 โครงการวิจัยแก่งละว้า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว และนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา ได้แจกอาหารปลาเม็ดให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 6 ราย รวม 60 กระสอบ เพื่อนำไปเลี้ยงปลานิลในบ่อทดลอง หลังจากให้อาหารปลา 1 อาทิตย์จะทำการชั่งวัดน้ำหนักปลาต่อเพื่อดูอัตราการเจริญเติบโต ... Link [06/04/2014]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
769 people like this