5461
นักศึกษาเกษตร ฯ อบรม พัฒนาจิต สมาธิ เพื่อพร้อมศึกษา ปีการศึกษา 2556

ia

  • เมื่อวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2557 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรม พัฒนาจิต สมาธิ เพื่อพร้อมศึกษา ปีการศึกษา 2556 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น โดยมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 160 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาในด้านจิตใจ ให้จิตใจมีความเข้มแข็ง มีสติ และสามารถดำรงอยู่ในสังคมอย่างเป็นปกติสุข และเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา และร่วมสร้างความดีด้วยการร่วมบริจาคโลหิตด้วย ... [08/04/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ /
777 people like this