7637
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และคณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ มข เข้าร่วมประชุมสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

ia

  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร เมธา วรรณพัฒน์ และคณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ มข เข้าร่วมประชุมสีัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 "ปศุสัตว์ไทยไร้พรมแดน" ณ โรงแรมเซนทารา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา การประชุมครั่งนี้มีผู้นำเสนอผลงานกว่า 150 เรื้อง ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 350 ท่าน จาก 40 หน่วยงานทั่วประเทศ นอกจากนี้ ทาง รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องความก้าวหน้าด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ของประเทศไทยอีกด้วย
    นอกจากนี้ ยังได้นำทีมนักวิจัยจากศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปีบปรุงพันธุ์สัตว์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการทางก้านไก่พื้นเมือง การปรับปรุงพันธุ์โคนมทนร้อน และการปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์ทั่วไปอีก จำนวน 7 เรื่อง ... [10/04/2014]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: คณบดี /
762 people like this