7291
คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557

ia

  • เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557 ขึ้น ณ สนามหญ้าหน้าอาคาร AG 08 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานมีพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส และรับประทานอาหารว่างร่วมกัน ... [11/04/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
808 people like this