7061
คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาสงกรานต์ ข้าวเหนียวกลมเกลียวมั่นยืน ประจำปี 2557

ia

  • เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาสงกรานต์ ข้าวเหนียวกลมเกลียวมั่นยืน” ประจำปี 2557 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ ดร.จิรวัตน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ได้นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยคณะเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 ประเภทบุคลากรไม่เกิน 100 คน ... [17/04/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
709 people like this