4825
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯได้จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557

ia

  • เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557 ซึ่งถือว่าเป็น "วันขึ้นปีใหม่" ตามธรรมเนียมไทย โดยในวันนี้พนักงานของศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯร่วมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ของศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ ซึ่ง รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ พร้อมทั้งนักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯอาธิเช่น ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข ผศ.สจี กัญหาเรียง และผศ.วุฒิไกร บุญคุ้ม มาร่วมให้พร จากนั้นจึงเป็นการรับประทานอาหารร่วมกัน และปรึกษาหารือในเรื่องการทำงานต่อไป ... [17/04/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
412 people like this