5192
คณะเกษตรฯ มข. รับนักเรียน ม.6 เรียนดี และทุน อบต.ภายใน 13 มิ.ย.2557

ia

  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับ 1)นักเรียน ที่มีผลการเรียนดี 3.60 ทั่วประเทศไทย จำนวน 30 คน และ 2)นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผลการเรียน 3.00 จำนวน 30 คน เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และสาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม โดยมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร ทั้ง 2 กลุ่ม 1) มีสัญชาติไทย 2) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ 3) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ตลอด 6 ภาคการศึกษา นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย ไม่ต่ำกว่า 3.60 และ นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ำกว่า 3.00 พร้อมทั้งมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 กลุ่มสาระวิชา ภาษาไทย (01) สังคมศึกษา (02) ภาษาอังกฤษ (03) คณิตศาสตร์ (04) และวิทยาศาสตร์ (05) และคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ครั้งที่ 1/2557 และ/หรือ ครั้งที่ 2/2557 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ครั้งที่ 1/2557 และ/หรือ ครั้งที่ 2/2557 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้แก่ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 71) และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 72) 4) เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญา 5) มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดีและบุคลิกภาพที่เหมาะสม 6) มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 7) นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ต้องผ่านการคัดเลือก พร้อมทั้งได้รับทุนการศึกษาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตลอดหลักสูตรการศึกษา (ตามรายละเอียดที่แนบ) คณะเกษตรศาสตร์จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม หลักฐานการสมัคร 1) ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 2) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตลอดการศึกษา (รบ.1ป.) จำนวน 1 ชุด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 3) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 4) สำเนาผลการทดสอบ O-NET GAT และ PAT พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 5) สำหรับ นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ต้องให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ทำการคัดเลือกนักเรียนผู้ที่รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติครบตามข้อ 1-7 แล้ว ต้องมีหลักฐานหนังสือรับรองการรับทุน จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (กรอกตามแบบฟอร์ม อบถ.1 ที่แนบท้ายประกาศ) เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการได้รับทุนดังกล่าวประกอบการสมัคร ขอข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบสมัคร ที่นางสาวปวีณา จันทนพิมพ์ โทร.082-1232191หรือ 043 202 360 งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง พร้อมติดรูปถ่ายและแนบเอกสารประกอบการสมัครให้เรียบร้อย ส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมดพร้อมธนาณัติเป็นเงิน 300 บาท สั่งจ่าย ปณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนาม นางสาวปวีณา จันทนพิมพ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 เมื่อยื่นเอกสารและใบสมัครแล้ว ถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว คณะเกษตรศาสตร์จะไม่พิจารณาคืนเงินค่าสมัครให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ กำหนดวันสอบสัมภาษณ์และวิธีการสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ที่คณะเกษตรศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 4 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากคะแนนการสอบกลุ่มสาระวิชา O-NET GAT และ PAT โดยเรียงลำดับคะแนนจากสูงไปต่ำ ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ที่คณะเกษตรศาสตร์ Website: http://ag.kku.ac.th และการรายงานตัวเข้าศึกษา จะประกาศให้ทราบต่อไป ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องรายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ กรณีที่มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามจำนวน คณะเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับนักเรียนเพิ่มโดยวิธีอื่น ประกาศมหาวิทยาลัยทุนอบต  ประกาศมหาวิทยาลัยทุนผู้มีผลการเรียนดี ดาวน์โหลดใบสมัครโดยคลิกที่ ... Link [28/04/2014]    ia

  • Reported/Photo by: นายกิตติศักดิ์ สิงหา / นายกิตติศักดิ์ สิงหา
710 people like this